RFE: Conference Listings

This service is a joint project of RFE and EconBiz.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia ?y w Cz??stochowie i w Warszawie

Dates:
October 20-21, 2016
Description:
I Kongres M ?odych Ekonomist?_w w PTE dla gospodarki Polski "Wsp?_ ?czesne problemy ekonomii - mi??dzy teori?? a praktyk?? gospodarcz??"
Location:
Cz??stochowa, Al. Armii Krajowej 19 B, Aula Wydzia ?u Zarz??dzania Politechniki Cz??stochowskiej, Poland
Subject:
Kongres ma s ?u _y?? prezentowaniu wynik?_w pracy zar?_wno pocz??tkuj??cych ekonomist?_w, jak i tych bardziej zaawansowanych w zmaganiach z problematyk?? gospodarcz?? i spo ?eczn??. Pragniemy, by formu ?a tematyczna wydarzenia by ?a odzwierciedleniem szerokiego spektrum problem?_w i zagadnie ?, kt?_re swym zasi??giem obejmuje ekonomia. Kongres ???czy ponadto nauk?? z biznesem poprzez dyskusj?? w sesjach plenarnych, rozdzielanych wyst??pieniami przedstawicieli biznesu. [gem?_?? den Informationen des Anbieters - according to site editor's information]
Notes:
JEL Code:
A
Sponsor:
URL:
http://www.mlodziekonomiscipte.pl

Back to conference List

RFE

RFE Home

Econ Search Engine

RFE Search

Conferences

Announcements

Complete Contents

Abridged Contents